ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Vytautas Dudėnas

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1945–1949 m. gyveno pabėgėlių stovykloje Kemptene, Bavarijoje, lankė lietuvių mokyklą. 1949 m. su tėvais emigravo į Čikagą JAV. 1955 m. baigė Tildeno vidurinę mokyklą. 1959 m. įgijo Čikagos universiteto h ...

                                               

Petras Gailiūnas

Petras Gailiūnas – Lietuvos veterinarijos gydytojas, ateitininkas, 1941 m. birželio sukilimo ir antinacinės rezistencijos dalyvis.

                                               

Marija Aldona Gaižutienė

Tėvas gydytojas Juozas Meškauskas. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. 1963 m. baigė Veino universitetą. 1962–1965 m. dirbo Ilinojaus universitete Čikagoje, 1966–1973 m. M. Reeso ligoninėje ir medicinos tyrimų centr ...

                                               

Pranas Garšva

Nuo 1933 m. marijonas. 1937 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją. 1937–1940 m. studijavo filosofiją Marijonų filosofijos institute Kaune, teologiją Vytauto Didžiojo universitete, 1941–1942 m. ir 1946–1947 m. Tiubingeno universitete, 1947–1948 ...

                                               

Juozas Grušas

Gimė Kalniškių-Žadžiūnų kaime, valstiečio šeimoje, vaikystėje buvo mokomas visų žemės ūkio darbų. 1912 m. Grušai persikėlė į Miesmedžio kaimą, nusipirko žemės sklypą, nuo kurio ką tik buvo nukirstas miškas. Pirmasis J. Grušo mokytojas buvo lietuv ...

                                               

Stasys Yla (1908)

Baigė Ukmergės gimnaziją, 1920–1925 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1925–1932 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto iki 1930 m. Lietuvos universitetas Teologijos – filosofijos fakultete. 1932 m. įšventintas kunigu. 1933–1934 m. tame pač ...

                                               

Lionginas Jankus

1933 m. baigė Kauno aukštesniąją komercijos mokyklą, 1939 m. – Telšių kunigų seminariją. 1939–1944 m. kunigavo Švėkšnoje, Skuode, Kretingoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1944–1945 m. Lichtenfelso lietuvių kapelionas ir Reino Frankonijos sriti ...

                                               

Vytautas Kamantas

Vytautas Kamantas – inžinierius mechanikas, JAV lietuvių visuomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėjas.

                                               

Petras Karvelis

Žmona Veronika Karvelienė, duktė Ugnė Karvelis. 1907 m. pradėjo mokytis Marijampolės gimnazijoje, o 1917 m. baigė Martyno Yčo gimnaziją Voroneže. 1923 m. baigė Vroclavo universitetą, teisės daktaras. 1916–1917 m. vienas iš moksleivių ateitininkų ...

                                               

Algirdas Jonas Kasulaitis

Mokėsi Kybartų gimnazijoje, nuo 1942 m. dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. baigė Augsburgo lietuvių gimnaziją. Augsburge vadovavo ateitininkams, redagavo jų laikraštį "Žiburiai". Prano Dovydaičio kuopos pirmi ...

                                               

Jonas Kauneckas

Gimė Trajoniškio kaimo valstiečių šeimoje. Mokėsi Suntautų pradžios mokykloje, vėliau Krinčino septynmetėje ir Pasvalio vidurinėje mokykloje, kurią baigęs 1954 m. mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume. Nuo 1958 m. iki 1972 m. dirbo pagal ...

                                               

Petras Kisielius (1917)

Baigė Marijampolės Marijonų vidurinę mokyklą. 1939 m. baigė Kauno karo mokyklą, 1943 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją iki 1952 m. dirbo Tiubingeno universitete. 1949 m. daktaras. 1952 m. atvy ...

                                               

Linas Juozas Kojelis

Tėvas Juozas Kojelis. 1976 m. baigė Kalifornijos universitetą, istorijos ir ekonomikos bakalauras, 1978 m. – Prinstono universitetą, tarptautinių mokslų magistras. Baigęs universitetą kurį laiką dirbo JAV prezidento R. Reigano politinių reikalų p ...

                                               

Romualdas Kriaučiūnas

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į JAV. 1962 baigė Ruzvelto universitetą Čikagoje. 1961–1969 m. klinikinis psichologas Ilinojaus Psichinės sveikatos departamento Manteno, Annos ir Kankakee valstybės ligoninėse. Nuo 1969 m. Psichi ...

                                               

Mykolas Krupavičius

Tėvas tarnavo dvare, žuvo JAV, fabrike. 1897 m. baigė Igliškėlių pradžios mokyklą ir 1900 m. įstojo į Veiverių mokytojų seminariją, kurią baigė 1905 m. 1905–1907 m. mokytojavo Penchratkoje, vėliau Rutkuose Lenkija, Lomžos gubernija, 1907–1908 m. ...

                                               

Jonas Kubilius (1921)

Jonas Kubilius – matematikas, jauniausias ir ilgiausiai pareigas ėjęs Vilniaus universiteto rektorius.

                                               

Pranas Kuraitis

Pranas Kuraitis – pirmasis lietuvis filosofas profesionalas, neotomistas, filosofijos istorikas, rašęs ontologijos ir gnoseologijos klausimais, Lietuvos universiteto profesorius, katalikų kunigas prelatas, ateitininkas, žurnalistas. Labiausiai ve ...

                                               

Apolinaras Likerauskas

Tai įvairiapusio, sudėtingo gyvenimo ir tragiško likimo asmenybė. Jo kultūrinė – muzikinė veikla buvo susijusi su Nepriklausomos Lietuvos įvairiomis kultūrinėmis, religinėmis ir politinėmis organizacijomis, todėl okupantai bolševikai jo ir jo gau ...

                                               

Danutė Lipčiūtė-Augienė

Artima Maironio giminaitė – poeto sesers Kotrynos jauniausioji dukra. Lipčių šeimoje augo septyni vaikai, ir jie visi paūgėję gyveno prelato namuose Kaune. Maironis juos visus leido į mokslus. Vyras dailininkas Paulius Augius-Augustinavičius. Bai ...

                                               

Juozas Lukša-Daumantas

Gimė ūkininkų Simano Lukšos 1864–1947 ir Onos Vilkaitės-Lukšienės 1886–1960 šeimoje. Šeima turėjo 33 ha dirbamos žemės. Simanui tai buvo antroji santuoka – pirmoji žmona pasiligojusi mirė per Pirmąjį pasaulinį karą. Iš pirmos santuokos turėjo dvi ...

                                               

Vytautas Majauskas (1918)

1939–1940 m. mokėsi Kauno karo mokykloje, 1940–1944 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1941 m. Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos pirmininkas. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją studijas tęsė Ernesto Karlo uni ...

                                               

Vaclovas Martinkus

1935 m. baigė Telšių dvasinę seminariją, įšventintas kunigu. 1935–1940 m. dirbo Mažeikiuose, surengė pirmąsias žemaičių moksleivių ateitininkų stovyklas. 1940–1944 m. Židikų parapijos klebonas. Čia pastatydino bažnyčią, kleboniją, pagal archit. J ...

                                               

Česlovas Masaitis

Dar besimokydamas Biržų gimnazijoje anksti išsiskyrė neeiliniais matematikos ir kalbiniais gabumais. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultetą. 1956 m. daktaras. 1937–1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto Astronomij ...

                                               

Jonas Matulionis (1898)

Per Pirmąjį pasaulinį karą 1915 m. evakavosi į Voronežą, mokėsi lietuvių gimnazijoje. 1917–1918 m. Lietuvos krikščionių demokratų Rusijoje CK narys. 1923–1925 m. Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas. 1927 m. baigė Lietuvos universiteto Teisi ...

                                               

Aleksandras Mauragis

Aleksandras Mauragis – Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas, teisininkas, teisės mokslų daktaras.

                                               

Eugenijus Meškauskas

Eugenijus Meškauskas – sovietinių laikų lietuvių filosofas, profesorius. Daugiausia nagrinėjo marksistinės metodologijos, pažinimo, ideologijos klausimus.

                                               

Juozas Meškauskas (1906)

Mokėsi Debeikių pradžios mokykloje, Utenos "Saulės" gimnazijoje, 1923 m. baigė Anykščių mokyklą. 1923–1927 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1927–1933 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto VDU Medicinos fakultete. Nuo 1929 m. priklausė a ...

                                               

Kazys Mockus

Mokėsi Raseinių gimnazijoje, studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934–1935 m. redagavo laikraštį "Darbininkas". Mokytojavo Pagėgiuose, 1939–1944 m. Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnazijoje. 1941 m. Telšiuose įsteigė Žemaičių meno ir mokslo c ...

                                               

Salomėja Nėris

1944 m. rugsėjo 30 d. vakare S. Nėris grįžo iš Maskvos į Kauną, susitiko su vyru Bernardu, bet Palemono namelyje nebegyveno. Apsigyveno Maironio gatvėje, o vėliau persikėlė į butą Dainavos gatvėje. Jau sirgdama poetė nenuleido rankų, nenusiminė, ...

                                               

Aidas Feliksas Palubinskas

Gimė ekonominių mokslų profesoriaus Felikso ir gamtosaugos chemikės Saulės Palubinskų šeimoje. Jauniausias iš penkių vaikų. Turi dvi seseris – Gintą ir Mildą ir du brolius – Liną ir Kovą. Iki 16 metų gyveno JAV, Suomijoje, Austrijoje, Didžiojoje ...

                                               

Feliksas Palubinskas

Feliksas Palubinskas – vadybininkas, profesorius, JAV lietuvių ir Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė

Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė – lituanistė, "Aušros" mergaičių gimnazijos direktorė, ateitininkų veikėja.

                                               

Justinas Pikūnas

Justinas Pikūnas – Lietuvos psichologas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, visuomenės veikėjas.

                                               

Arūnas Poniškaitis

Augo praktikuojančių katalikų šeimoje, pakrikštytas Griškabūdžio bažnyčioje. Pirmuosius 4-erius metus gyveno tėviškėje, Žvirgždaičių parapijos Vyšpinių kaime Šakių rajonas, vėliau – Vilkaviškyje. 1984 m. baigė Vilkaviškio 2-ąją vidurinę mokyklą d ...

                                               

Juozas Prunskis

1918–1922 m. mokėsi Utenos Saulės proginazijoje, 1922–1925 m. Rokiškio gimnazijoje. Nuo 1925 iki 1927 m. Dulių pradinės mokyklos mokytojas. 1927–1932 m. studijavo teologiją Kauno kunigų seminarijoje, vėliau – ir teisę bei filosofiją Vytauto Didži ...

                                               

Alė Rūta

Alė Rūta Petrograde, Rusija – 2011 m. gruodžio 31 d. Santa Monikoje, Kalifornija, JAV) – Lietuvos rašytoja, poetė, prozininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

                                               

Kęstutis Skrupskelis

Seneliai buvo beraščiai, lietuviai patriotai. Tėvai baigė aukštąsias mokyklas; buvo ateitininkai. Mama literatūrologė Alina Skrupskelienė, tėvas Ignas Skrupskelis 1903–1943 tęsė mokslus Vakaruose. Vienos universiteto mokslų daktaras, žurnalistas. ...

                                               

Antanas Strabulis

Mirus tėvams 1925 m. persikėlė į Talačkonius Pasvalio valsčius. Ten baigė tris mokyklos skyrius. 1927 m. išlaikė stojamuosius egzaminus į Pasvalio progimnaziją, vėliau tapusią aukštesniąja komercijos mokykla, kurią baigė 1935 m. Tais pačiais meta ...

                                               

Stasys Šalkauskis

Stasys Šalkauskis – Lietuvos filosofas, pedagogas, paskutinis tarpukario Vytauto Didžiojo universiteto rektorius.

                                               

Antanas Šapalas

Baigęs Prienų "Žiburio" gimnaziją, studijavo chemiją Vytauto Dižiojo universitete. Buvo "Ateities", "XX amžiaus", "Ateities spindulių", "Studentų dienų" laikraščių bendradarbis. Aktyvus ateitininkas. 1940 m. perorganizavo moksleivių ateitininkų d ...

                                               

Stasys Šinkūnas

Stasys Šinkūnas – Lietuvos inžinierius, ateitininkas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

                                               

Paulius Uleckas

Gimė tarnautojų šeimoje. Seneliai dirbo prieškarinės Lietuvos valstybės tarnyboje. Tėvo tėvas Mykolas Uleckas po tarnybos caro kariuomenėje baigė policijos mokyklą ir dirbo policininku bei pasienio policininku Lietuvos – Lenkijos pasienyje. Mamos ...

                                               

Mykolas Vaitkus

Buvo aštuntas vaikas šeimoje, visų mylimas ir lepinamas. Tėvas Mykolą anksti išmokė skaityti lietuviškai ir lenkiškai. Mokėsi Palangos progimnazijoje, 1903 m. baigė Liepojos gimnaziją, 1906 m. Kauno kunigų seminariją, 1908 m. Peterburgo dvasinę a ...

                                               

Kazys Veverskis

Gimė daugiavaikėje ūkininko šeimoje, buvo pirmas vėliau iki dešimties vaikų išaugusios šeimos narys. Mokėsi Veliuonos pradžios ir Naradavo žemės ūkio mokyklose, Kretingos pranciškonų gimnazijoje, vėliau Jurbarke. 1938 m. baigė Kauno "Aušros" gimn ...

                                               

Feliksas Vizbaras

1908 m. baigė Rygos politechnikos institutą. 1909–1918 m. gyveno ir dirbo Ukrainoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1922–1925 m. Kauno miesto inžinierius ir statybos skyriaus vedėjas. LR susisiekimo ministerijos vyresnysis inspektorius, tiltų statybos ...

                                               

Bronius Zumeris

Lietuvoje baigęs gimnaziją, 1945–1949 m. Freiburgo ir Berno universitetuose studijavo filosofiją, istoriją ir psichologiją. Bendradarbiavo žurnaluose "Žiburiai", "Studentų dienos". 1947–1948 m. Freiburge leido ateitininkų laikraštėlį "Tremties kr ...

                                               

Algirdas Jonas Aleksis Žemaitis

Algirdas Jonas Aleksis Žemaitis – diplomatas, Lietuvos Respublikos ambasadorius, ekonomistas, JAV lietuvių visuomenininkas, ateitininkas, pirmasis lietuvis, baigęs Oksfordo universitetą.

                                               

Arvydas Petras Žygas

Arvydas Petras Žygas – Ilinojaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjas.

                                               

Saliamonas Baltūsis

Saliamonas Baltūsis – Lietuvos teisininkas, kalbininkas, visuomenininkas. 1915–1918 m. mokėsi Pilviškių vaistinėje. 1921 m. baigė Marijampolės gimnaziją, tuo metu buvo aktyviai įsitraukęs į Aušrininkų veiklą. 1922–1926 m. dirbo korektoriumi, kalb ...

                                               

Aleksandras Boreika Chodzka

Aleksandras Boreika Chodzka – Rusijos imperijos diplomatas, orientalistas, Lietuvos poetas. Rašė lenkų kalba.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →