ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188                                               

Pranas Reikauskis

Pranas Reikauskis – plėšikas, siautėjęs Žemaitijoje. 1926–1931 m. parduodavo arklius Vokietijos, Rytprūsių provincijoje ir iš ten vežė kontrabandą: spiritą, mieles, cukrų, odą, žiebtuvėlius, ginklus. Vėliau ėmė vogti arklius ir juos pardavinėti, ...

                                               

Rickus

Plėšikas Rickus – lietuvių plėšikas, siautėjęs po Žemaitijos, Lietuvos kaimus. Įsigalėjus savivalei bei užpuldinėjimams, buvo suimtas policijos.

                                               

Vladislavas Švedas

1947 m. su šeima atvyko į Lietuvą. 1961–1963 m. Utenos laboratorinių elektros krosnelių gamyklos darbininkas. 1963-1967 m. studijavo Kauno politechnikos institute, inžinierius mechanikas. 1967–1969 m. laboratorinių elektros krosnelių gamyklos tec ...

                                               

Valentinas Laskys

Valentinas Laskys – Lietuvos nusikaltėlis, kartu su savo dukra plėšęs ir žudęs žmones. Už šiuos nusikaltimus jis buvo nuteistas mirties bausme sušaudant. V. Laskys dar kūdikystėje buvo atimtas nuo motinos kaip nemaitinamas kūdikis. Augo globos na ...

                                               

Vidmantas Žibaitis

Vidmantas Žibaitis – Lietuvos nusikaltėlis, kartu su bendrininke Jelena Ustinovič nužudęs 3 pagyvenusius žmones. Už šiuos nusikaltimus jis buvo nuteistas mirties bausme sušaudant. V. Žibaitis buvo pripažintas kaltu dėl trijų žmogžudysčių, įvykdyt ...

                                               

Romas Zamolskis

Romas Zamolskis – pavojingas Lietuvos nusikaltėlis, įtariamas padaręs ne vieną žmogžudystę, apiplėšimą, užpuolimą bei sveikatos sutrikdymą.

                                               

Juozas Banionis (1890)

1917 m. liepos mėn. Lietuvos socialdemokratų sekcijos prie RSDDPb Smolensko komiteto pirmininkas. 1918–1919 m. Vilkaviškio revoliucinio komiteto narys, Vilkaviškio darbininkų profesinės sąjungos valdybos vicepirmininkas. 1919 m. Vilkaviškio paraj ...

                                               

Antanas Didžiulis

1896–1904 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Priklausė slaptam moksleivių būreliui, 1896 m. dalyvavo moksleivių maište prieš pravoslavų maldų skaitymą rusiškai. Iš gimnazijos pašalintas, bet motinos L. Didžiulienės iniciatyva 1897 m. vėl priimtas. ...

                                               

Juozas Greifenbergeris

Mokėsi gimnazijoje Smolenske. 1918 m. Nevelio apskrities laikraščio "Molot" redaktorius. 1918 m. Rusijos Komunistinės jaunimo sąjungos Vakarų srities komiteto narys. 1919–1920 m. dirbo komjaunimo organizacijose, buvo žurnalo "Fakel kommunizma" re ...

                                               

Aleksandras Jakševičius

Aleksandras Jakševičius – komunistinio judėjimo Lietuvoje veikėjas, vienas iš 1918 m. Lietuvos SSR laikinosios vyriausybės narių.

                                               

Julius Janonis

Tėvai – valstiečiai Martynas Janonis ir Marija Klibaitė evangelikai reformatai. Kurį laiką gyveno Mieleišiuose. 1913 m. baigė Biržų keturklasę mokyklą. Mokydamasis Biržuose rinko tautosaką, ją siuntė Lietuvių mokslo draugijai. Nuo 1913 mokėsi Šia ...

                                               

Keturi komunarai

Keturi komunarai – 1926 m. gruodžio 27 d. Antano Smetonos nurodymu, apkaltinus perversmo rengimu, Kauno VI forte sušaudyti keturi komunistai: Rapolas Čarnas, Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris, Karolis Požėla. Mirties bausme taip pat buvo nute ...

                                               

Hiršas Lekertas

Hiršas Lekertas – socialistas, visuomenės veikėjas, pagarsėjęs bandymu nužudyti Vilniaus gubernatorių Victor von Wahl.

                                               

Juozas Opanskis

1905–1906 m. mokėsi Debeikių pradžios mokykloje, 1906–1908 m. – Vyžuonų pradžios mokykloje, vėliau tęsė mokslą Anykščiuose, o 1914 m. baigė Utenos aukštesniąją keturklasę mokyklą. Prasidėjus Pirmajamam pasauliniam karui, pasitraukė į Sankt Peterb ...

                                               

Karolis Požėla

Karolis Požėla – revoliucionierius, vienas iš Lietuvos komunistų partijos įkūrėjų, vienas iš "Keturių komunarų".

                                               

Jonas Šepetys (1885)

1903-1904 m. studijavo Briuselio universitete, 1904-1905 m. padėjo V. Kapsukui leisti žurnalą "Draugas". 1905-1907 m. dalyvavo revoliuciniame judėjime, 1908 m. išvyko į užsienį. 1909-1913 m. faktinis "Rankpelnio" redaktorius. 1913 m. grįžo i Liet ...

                                               

Adelė Šiaučiūnaitė

Adelė Šiaučiūnaitė – komjaunimo veikėja, Lietuvos tarpukario darbininkų revoliucinio judėjimo aktyvistė.

                                               

Michailas Vilfridas Voiničius

Michailas Vilfridas Voiničius – revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu. Gimė lenkų-lietuvių bajorų šeimoje, Voiničių giminė buvo įtraukta į Kauno gubernijos dvarininkų sąrašą. Titulinio pa ...

                                               

Bronius Abramavičius

1938 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės antrojo ulonų pulko antrajame eskadrone Vilkaviškyje. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui traukėsi į Vakarus, bet sovietams atkirtus atsitraukimo kelius, grįž ...

                                               

Albina Norkutė-Kairienė

Albina Norkutė-Kairienė – partizanė-ryšininkė, politinė tremtinė ištremta į lagerį Sibire ir ten kalėjusi 7.5 metų. A. Norkutė buvo Kęstučio apygardos partizanė, į rezistencinę veiklą įsijungė dar būdama 15 metų kartu su savo broliais Anzelmu, Al ...

                                               

Zigmas Apulskis

Zigmas Apulskis, slap. Starkus Vladas, Vladas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininkas.

                                               

Fortūnatas Ašoklis

Fortūnatas Ašoklis – Lietuvos savivaldybininkas, partizanio judėjimo vadovas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos štabo viršininkas, Žemaičių apygardos vadas.

                                               

Antanas Bakšys

Mokėsi Raseinių gimnazijoje, brandos atestatą gavo 1941 m. pavasarį. 1944 m. pavasarį įstojo į Vietinę rinktinę, ją išformavus grįžo į gimtinę. Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą dirbo mokytoju Garvinėje, vėliau Minionyse. 1945 m. kovo mėn. b ...

                                               

Bronius Bakštys (1918)

Luknių kaimo ūkininkas. Po Antrojo pasaulinio karo tapo Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Skirmanto kuopos partizanu, paskirtas būrio vadu. Žuvo 1947 m. spalio 13 d. Kretingos apskrities Skuodo valsčiaus Sriauptų kaime p ...

                                               

Lionginas Baliukevičius

Baigė Alytaus gimnaziją. 1943 m. pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1944 m. vasario mėn. įstojo į Vietinę rinktinę. Naciams išformavus junginį, tarnavo Tėvynės apsaugos rinktinėje. 1944 m. pabaigoje su kitais be ...

                                               

Vytautas Balsys (1923)

Vytautas Balsys – Lietuvos rezistentas, partizaninio judėjimo dalyvis, atkurtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininkas, dimisijos majoras.

                                               

Juozas Baltuonis

Juozas Baltuonis, slap. Krivaitis – Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos narys, vado pavaduotojas. Gimė Baltarusijoje, grafų Tiškevičių miškų eigulio Juozapo Baltuonio šeimoje. 1918 m. su tėvais persikėlė į Lietu ...

                                               

Petras Bartkus

Į rezistencinę kovą įsitraukė 1941 m., buvo aktyvus Lietuvos laisvės armijos narys. Studijavo Aukštesniojoje technikos mokykloje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, subūrė Raseinių apskrities partizanus, buvo Kęstučio apygardos štabo orga ...

                                               

Adomas Bartuševičius-Narsuolis

Adomas Bartuševičius – Lietuvos laisvės kovotojas, partizaninės kovos prieš Sovietų Sąjungos valdžią Lietuvoje dalyvis 1944–1953 m., Dainavos apygardos Dzūkų brigados Margio grupės būrio vadas. Slapyvardis – "Narsuolis".

                                               

Augustas Baužys

Augustas Baužys – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tauragio kuopos vado pavaduotojas.

                                               

Petras Benetis

Petras Benetis, slap. Algis – Lietuvos partizanas, Žemaičių srities štabo ryšininkas, Kardo rinktinės partizanas. 1944 m. įstojo į Lietuvos laisvės armiją, buvo paskirtas Žemaičių srities štabo ryšininku, o 1945 m. pabaigoje įkūrus Žemaičių sryti ...

                                               

Pranas Benetis

Pranas Benetis – Lietuvos partizanas, Kardo rinktinės Narimanto kuopos vadas, rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. Žuvo kartu su rinktinės štabo nariu Kostu Lenku–Meistru ir neatpažintu partizanu 1948 m. balandžio 21 d. Didžiųjų Žalimų ...

                                               

Kazimieras Beržanskis

Kazimieras Beržanskis – Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, ūkininkas, partizanas, Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Alsėdžių kuopos būrio vadas. Dalyvavo savanoriu Lietuvos nepriklausomybės kovose. Išėjęs į atsargą, prie Luokės gavo žemės i ...

                                               

Kipras Bielinis

Kipras Bielinis – Lietuvos visuomenės, darbininkų profesinių sąjungų ir politinis veikėjas, socialdemokratas, knygnešio Jurgio Bielinio sūnus.

                                               

Ligija Bieliukienė

1943 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultetą. Lietuvių antinacinio pasipriešinimo dalyvė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. baigė psichologiją Miuncheno universitete. 1945–1947 m. lietuvių studentų atstovybės Miunchene ...

                                               

Bronius Jankauskas

Bronius Jankauskas 1926 m. atvyko į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Mokėsi Šančių gimnazijoje. 1932 m. baigė Aukštesn. technikos m-klą Kaune. Dirbo Kauno miesto savivaldybėje. 1934 m. rugsėjo 18 d. pašauktas į karinę tarnybą ir pasiųstas į Karo mokykl ...

                                               

Justinas Bružas

Justinas Bružas – Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Skirmanto kuopos Lenkimų būrio partizanas. Juodeikių pieno separavimo punkto vedėjas. 1947 m. suimtas stribų, pakeliui į Lenkimus pabėgo, tapo Lietuvos laisvės armijos Žema ...

                                               

Pranas Budrys

Pranas Budrys – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Narimanto kuopos būrio vadas.

                                               

Vytautas Bulvičius

Vytautas Bulvičius – Lietuvos karininkas, Generalinio štabo majoras, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, visos Lietuvos LAF vadovas. Karys savanoris. Parašė straipsnių karine ir patriotine temomis, išleido knygą "Karinis vals ...

                                               

Rimas Burokas

Mokėsi Alytaus ll-ojoje vidurinėje mokykloje dabar Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija. Po pašalinimo iš mokyklos gyveno Vilniuje. Persekiotas sovietinio saugumo tarnybų, kalinamas mirė Lukiškių kalėjime 27-erių. Palaidotas Vilniuje, Rokan ...

                                               

Juozapas Čepėnas

Brolis Pranas Čepėnas. 1905 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1920–1924 m. studijavo Fribūro ir Miuncheno universitetuose. 1924 m. filosofijos daktaras. Nuo 1905 m. dirbo sielovados darbą, daugiausia Panevėžio vyskupijos ba ...

                                               

Juozas Čeponis

1948 m. pradžioje Vaidoto rinktinės štabas buvo Pagausantyje, Zenono Jokimo sodyboje įrengtame bunkeryje. 1948 m. sausio 16 d. bunkerį aptikus vietiniams stribams, žuvo J. Čeponis, Vaidoto rinktinės vado pavaduotojas Vincas Žitkauskas-Svajūnas ir ...

                                               

Aleksandras Dalevskis

Aleksandras Dalevskis – rezistentas, visuomenės veikėjas, Lietuvos jaunimo brolybės sąjungos steigėjas ir vienas vadovų.

                                               

Jonas Danyla

Nuo 1925 m. jėzuitas. 1927–1930 m. Valkenburgo universitete Olandija studijavo filosofiją, 1934–1936 m. teologiją, 1936–1938 m. Leuveno universitete – teologiją. 1937 m. įšventintas kunigu. 1939 m. Kauno jėzuitų gimnazijos inspektorius, 1941–1942 ...

                                               

Karolis Drunga

Karolis Drunga – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam ir nacių okupaciniams režimams veikėjas, spaudos darbuotojas, JAV chemikas.

                                               

Antanas Gabužis

Antanas Gabužis – Lietuvos gydytojas onkologas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, Jonavos rajono visuomenės veikėjas.

                                               

Dimitrijus Gelpernas

1955 m. baigė Maskvos poligrafijos institutą. 1940–1941 m. LTSR poligrafijos tresto skyriaus viršininkas. 1941–1944 m. Kauno geto kalinys, 1942–1944 m. geto antifašistinės kovos organizacijos komiteto sekretoriaus pavaduotojas, nuo 1944 m. baland ...

                                               

Alfonsas Gineitis

Alfonsas Gineitis – Lietuvos pasipriešinimo nacių ir tarybiniam okupaciniams režimams veikėjas, teisininkas.

                                               

Diana Glemžaitė

Diana Glemžaitė - 1925 m. spalio 29 d. Zarasų aps., Degučių vls., Degučių km. – 1949 m. lapkričio 14 d. Plunksnočių miškas, Rokiškio r) – Lietuvos poetė, rašytoja, partizanė. Dažnai vadinama partizanų poetė.

                                               

Apolinaras Grabys

Apolinaras Grabys, slap. Vaidila – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Narimanto kuopos vadas.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →