ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269                                               

Aviacijos būrys (Lietuvos kariuomenė)

Lietuvos kariuomenės Inžinerijos bataliono Aviacijos būrys – pirmasis aviacinis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų darinys, veikęs 1919 m. sausio 30 d. – vasario 28 d. 1919 m. sausio 30 d. Lietuvos kariuomenėje pradėta formuoti Inžinerijos kuopa, į kuri ...

                                               

Aviacijos korpusas (Lietuvos kariuomenė)

Aviacijos korpusas administraciniu ir operatyviniu atžvilgiu buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui, techniniu – Generalinio štabo Inžinerijos skyriaus viršininkui.

                                               

Baltijos oro policija

Baltijos oro policija – NATO misija saugoti ir kontroliuoti oro erdvę virš Baltijos šalių. Nuo 2014 m. išplėsta ir Lenkijoje, kur bazuojamasi oro bazėje Malborke.

                                               

Inžinerijos bataliono Aviacijos kuopa

Inžinerijos balaliono Aviacijos kuopa – struktūra, 1919 m. kovo 1 – kovo 11 d., apjungusi visus Lietuvos karinės aviacijos pajėgumus. Aviacijos kuopa buvo suformuota reorganizavus Inžinerijos bataliono Aviacijos būrį. Aviacijos kuopai vadovavo ma ...

                                               

Lietuvos aviacijos muziejus

Lietuvos aviacijos muziejus – Kauno pietinėje dalyje, Aleksote, įsikūręs muziejus. Muziejaus steigėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

                                               

Oro laivynas (Lietuvos kariuomenė)

Oro laivynas – 1920 m. rugsėjo 22 d. – 1921 m. birželio 28 d. naudotas oficialus Lietuvos kariuomenės aviacijos pajėgų pavadinimas. Oro laivynas administraciniu ir operatyviniu atžvilgiu buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui, techniniu – Ge ...

                                               

Šaulių sąjungos teatras

Šaulių sąjungos teatras – Kaune 1922–1940 m. veikęs teatras. Įsikūrė Liaudies namų patalpose prie Lietuvos karinės Šaulių sąjungos. 1929 m. prie Šaulių sąjungos įkurta dramos studija, kurioje pedagogais dirbo Borisas Dauguvietis, Vera Sotnikovait ...

                                               

Trimitas (žurnalas)

1920–1940 m. leido Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba. Išėjo 1021 numeris. Leido priedus "Mūsų Vilnius", "Vasario 16", "Žalgiris". Tiražas 1939 m. – 25 000 egz. Nušvietė šaulių organizacijos tikslus, uždavinius, veiklą, rašė apie Lietuvos ek ...

                                               

Vardinis ginklas

Vardinis ginklas - ginklas apdovanojimas, ginklas prizas arba ginklas dovana, kuriame išgraviruoti gavusiojo vardas ir pavardė. Toks ginklas paprastai turi įrašą, kuris nurodo, už ką įteiktas šis ginklas. Šie užrašai paprastai išgraviruojama pati ...

                                               

Aleksandras Griškevičius

Aleksandras Emanuelis Jonas Griškevičius – Lietuvos mokslininkas, filosofas, išradėjas, orlaivių konstruktorius, aviacijos Lietuvoje pradininkas.

                                               

Antanas Gustaitis (1898)

Antanas Gustaitis – Lietuvos karo aviacijos vadas, brigados generolas, aviakonstruktorius, 9 lėktuvų ANBO projektų autorius.

                                               

Jurgis Kairys

Jurgis Kairys – lietuvių lakūnas, aviacijos konstruktorius, akrobatinio skraidymo meistras, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas, nugalėtojas, laimėjęs daugiausiai FAI Pasaulio Taurės v ...

                                               

Balys Karvelis

Balys Karvelis – sklandytojas, aviakonstruktorius, sukonstravęs pirmąjį Lietuvoje plastikinį BK-7 Lietuva.

                                               

Vladas Kensgaila

Vladas Kensgaila – aviacijos sportininkas, aviakonstruktorius, Lietuvos ir Panevėžio miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Antanas Kuzmickas

Baigęs pradžios mokyklą, toliau mokėsi Kauno "Aušros" berniukų gimnazijoje. 1950 m. baigė Kauno universiteto Mechanikos fakultetą. Dar būdamas studentas, gabus jaunuolis pradėjo dirbti matematikos katedroje pratybų vadovu. 1950–1958 m. Kauno univ ...

                                               

Stasys Algirdas Martusevičius

1950–1957 m. mokėsi Prienų septynmetėje, 1957–1962 m. Prienų vidurinėje mokykloje, 1965–1966 m. Prienų vakarinėje mokyklose, 1969–1981 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1962–1965 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1966–1972 m. Birštono oro ...

                                               

Bronius Oškinis

Gimė Jono ir Agnieškos Oškinių šeimoje. 1920 m. šeima persikėlė gyventi į Kauną. 1928–1933 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje ATM. Domėjosi aviacija. Buvo vienas iš Kauno ATM aviacijos būrelio, įkurto 1931 m. gruodžio 13 d., steig ...

                                               

Antanas Paknys

Sklandytuvų konstravimu labai intensyviai užsiėmė jaunystėje, 1935–1938 m., dalyvavo Lietuvos aeroklubo LAK veikloje. Vėliau, "santūriau", sovietinės okupacijos metais, konstravo išėjęs į pensiją po ilgamečio darbo Petrašiūnų elektrinėje ir įsitr ...

                                               

Janas Sniadeckis

Jonas Sniadeckis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės astronomas, matematikas, filosofas, pedagogas; Vilniaus Universiteto profesorius, 1807–1815 m. – rektorius.

                                               

Petras Dočkus

Baigė Sankt Peterburgo universiteto Gamtos fakultetą. Per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917 m. baigė Sergijaus artilerijos mokyklą. Nuo 1919 m. vasario mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. dalyvavo neprik ...

                                               

Balys Giedraitis

1900 m. baigė Rygos Nikolajaus I gimnaziją. 1910–1915 m. dirbo draudimo komisijoje "Rossija" Rygoje. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1916 m. baigė Maskvos Aleksejaus karo mokyklą. 1918 m. birželio mėn. grįžo į Lietuvą, dalyvavo organizuojant kar ...

                                               

Kazys Grinius (1899)

Tėvas LR prezidentas Kazys Grinius, motina Joana Griniuvienė, brolis Liūtas Grinius. Rusijos Pilietinio karo dalyvis, tarnavo baltųjų kariuomenėje. 1919 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1919 m. rugpjūčio mėn. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, Pirmajame raite ...

                                               

Darius Kalibatas

1986 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1986–1991 m. dėstė Vilniaus aukštesniojoje statybos mokykloje. 1991–1992 m. Lietuvos Respublikos Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės kuopos vadas, kovinio rengimo tarnybos virš ...

                                               

Juozas Lanskoronskis

1915 m. Peterburge baigė Istorijos ir filologijos institutą, 1916 m. baigė Pavelo karo mokyklą. 1917–1918 m. prisidėjo prie Rusijos kariuomenės lietuvių karinių dalinių organizavimo. 1919 m. grįžęs į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Da ...

                                               

Vladas Skorupskis

Baigė 7 gimnazijos klases. 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas, tarnavo Rusijos imperijos kariuomenės daliniuose pradžioje vokiečių fronte, o nuo 1916 m. turkų fronte. Kaukaze baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1917 m. dal ...

                                               

Valdas Tutkus

1978–1982 m. mokėsi Taškento aukštojoje pėstininkų vadų mokykloje. 1982 m. būrio vadas. 1983–1985 m. motorizuotosios šaulių kuopos vadas Afganistane. 1985 m. Turkestano karinės apygardos motorizuotojo šaulių bataliono vado pavaduotojas, 1987 m. b ...

                                               

Vytautas Jonas Žukas

1985–1991 m. – Vilniaus universitetas Istorijos fakultetas 2006–2007 m. – NATO gynybos koledžas Romoje 1992–1994 m. – Vokietijos Bundesvero vadovavimo akademija

                                               

Vytautas Augustauskas (1884)

1915 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, kariuomenės valdininkas, 1919 m. rugsėjo 30 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. dirbo Generaliniame štabe. 1920 m. paskirtas Tiekimų valdybos ūkio dalies, 1922 m. Krašto apsaugo ...

                                               

Jonas Augustaitis

Brolis Pranas Augustaitis. 1925 m. baigė Berlyno aukštąją technikos mokyklą. Dirbo Geležinkelių valdyboje, 1926–1927 m., 1930–1940 m., nuo 1935 m. direktoriaus padėjėjas. 1927–1930 m. dirbo Susisiekimo, Krašto apsaugos ministerijose. Nuo 1940 m. ...

                                               

Adolfas Birontas

1909 m. Karo medicinos akademijoje Sankt Peterburge įgijo vaistininko padėjėjo, 1914 m. Maskvos universitete – provizoriaus laipsnį. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. 1915–1916 m. buvo vengrų nelaisvėje. 1919 m. grįžo į Lietuvą ...

                                               

Klemensas Popeliučka

Mokėsi Šiaulių ir Maskvos gimnazijose. 1912–1914 m. studijavo architektūrą Kijevo politechnikos institute. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, o 1916 m., baigęs Petrogrado karo inžinerijos mokyklą, pasių ...

                                               

Adomas Freitagas

Adomas Freitagas Torūnietis – matematikos profesorius, žymus karo inžinierius, filosofijos ir medicinos mokslų daktaras.

                                               

Remigijus Daujotis

Baigė Gaurės vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Kalininingrado karo aviacijos technikos mokyklą. 1982–1986 m. tarnavo TSRS Ramiojo vandenyno karinio jūrų laivyno tolimosios aviacijos pulke. 1990 m. baigė Maskvos Žukovskio inžinerinę karo akademiją, ...

                                               

Jonas Andriškevičius

Jonas Andriškevičius – TSRS kariuomenės karininkas, Lietuvos karinis veikėjas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, atsargos generolas majoras.

                                               

Jurgis Kubilius

Baigė Liudvinavo pradžios mokyklą, 1894 m. baigė Marijampolės gimnazijos 6 klases ir įstojo į Seinų kunigų seminariją, bet po beveik trejų metų mokslus metė. Nuo 1900 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenės 88-ajame pėstininkų pulke. 1900 m., ki ...

                                               

Arvydas Pocius (1957)

Arvydas Pocius – aukšto rango Lietuvos karininkas, buvęs Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas. 2014–2019 m. Lietuvos ambasadorius Rumunijoje.

                                               

Stasys Raštikis

Baigęs Dūkšto pradžios mokyklą ir Zarasų progimnaziją, 1915 m. stojo savanoriu į carinę Rusijos kariuomenę. Dalyvavo Pirmame pasauliniame kare, kovėsi Lietuvoje, Galicijoje, Rumunijoje, rusų – turkų fronte. 1917 m. baigė Tifliso Tbilisio karo mok ...

                                               

Vytis (ginklas)

Vytis – lietuviškas pistoletas-kulkosvaidis, sukurtas XX a. 10 dešimtmečio pradžioje. Ginklo autorius, konstruktorius – tuometinis Krašto apsaugos departamento "Vytis" ginklų baro viršininkas Algirdas Petrusevičius. Ginklas buvo specialiai sukurt ...

                                               

Raimundas Saulius Baltuška

Raimundas Saulius Baltuška – Lietuvos karinis veikėjas, flotilės admirolas, buvęs Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas.

                                               

Juozas Alšauskas

1977 m. baigė Kaliningrado aukštąją jūrų karo mokyklą. 1977-1985 m. tarnavo TSRS ginkluotosiose pajėgose. Nuo 1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje KAM. Nuo 1994 m. Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Gynybos štabo ...

                                               

Antanas Kaškelis

Antanas Kaškelis – Lietuvos kariuomenės karininkas, 1928 m. majoras, 1936 m. jūrų kapitonas. Tėvai: Stanislovas Kaškelis ir Ona Brazdžiūnaitė.

                                               

Juozapas Algis Leišis

1962–1968 m. mokėsi Leningrado aukštojoje jūrų karinėje inžinerinėje mokykloje. 1968–1989 m. SSRS Baltijos karinio laivyno laivo inžinierius mechanikas, brigados, divizijos, laivyno vyriausiasis laivų inžinierius. 1974–1976 m. studijavo Leningrad ...

                                               

Juozas Tamošauskas

Gimė 1900 m. vasario 28 d. Peterburge, kalnų inžinieriaus šeimoje. Iki 1912 m. su tėvais gyveno Irkutske. Po to grįžo į Peterburgą, kur mokėsi realinėje gimnazijoje. 1917 m. vėl grįžo į Irkutską, kur su tėvais gyveno iki 1919 m. Tais metais su tė ...

                                               

Vaidotas Blažiejus Abraitis

1984 m. – Lietuvos valstybinės premijos laureatas, nuo 1998 m. – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Tarybos narys. 1992 ir 1997 m. buvo išrinktas Lietuvos Mokslų akademijos nariu–ekspertu.

                                               

Kauno centrinis paštas

Kauno centrinio pašto rūmai – buvę "Lietuvos pašto" rūmai, stovintys Kaune, Laisvės alėjoje. Pastatas pasižymi išskirtine tarpukario laikinosios sostinės architektūra, paskelbtas kultūros paminklu. Kaip vienas iš Kauno modernizmo architektūros ob ...

                                               

Lietuvos paštas

AB Lietuvos paštas – didžiausia pašto paslaugas teikianti valstybės valdoma įmonė Lietuvoje, įsteigta 1918 m. lapkričio 16 d., kuri minima kaip Lietuvos pašto diena.

                                               

Pašto ženklų byla

1932 m. Valstybės kontrolė gavo anoniminių skundų dėl netvarkos Adolfo Sruogos 1887–1941 vadovaujamoje Pašto valdyboje taip pat ir Klaipėdos skyriuje. Skunduose buvo minima, kad trūksta tvarkos, netvarkinga pašto ženklų apskaita ir apsauga, užsim ...

                                               

Ežys (telekomunikacijos)

EŽYS – išankstinio mokėjimo paslauga, teikiama telekomunikacijų bendrovės "Telia". Išankstinio mokėjimo kortelė EŽYS Lietuvos gyventojams teikia balso, SMS ir mobiliojo interneto paslaugas. Paslauga EŽYS naudoja 3G ir 4G LTE tinklą Lietuvoje, tei ...

                                               

Regimantas Adomaitis

Regimantas Adomaitis – Lietuvos kino ir teatro aktorius. Vaikystėje gyveno Šimonių kaime Pasvalio raj., lankė Migonių pradžios mokyklą. Vėliau su tėvais persikėlė gyventi į Pasvalį.1954m. sidabro medaliu baigė Pasvalio vidurinę, 1959 m. baigė Vil ...

                                               

Algirdas Jonas Ambrazas

Brolis Vytautas Ambrazas. 1958 m. baigė Lietuvos konservatorijos E. Balsio muzikos teorijos klasę. 1991 m. apgynė disertaciją "Juozas Gruodis ir lietuvių kompozitorių mokyklos formavimasis" ir tapo menotyros daktaru. 1957–1959 m. Lietuvos Radijo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →