ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321                                               

Jeronimas Stroinovskis

Jeronimas Stroinovskis – teisininkas, teisės filosofas, vienas žymiausių savo laikmečio fiziokratų, Vilniaus vyskupas nuo 1814 m. iki 1815 m., Vilniaus universiteto rektorius, Ekonominių disciplinų dėstymo pradininkas Vilniaus universitete, teolo ...

                                               

Jokūbas Vujek

Jokūbas Vujek – Lenkijos katalikų dvasininkas, jėzuitas, Vilniaus universiteto rektorius, Biblijos į lenkų kalbą vertėjas, religinių tekstų autorius.

                                               

Vytautas Kaminskas

1963 m. aukso medaliu baigė Kauno 12-ąją vidurinė mokyklą. Nuo 1963 m. studijavo Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute, kurį baigė 1968 m., įgijo automatikos ir telemechaniko specialybės inžinieriaus kvalifikaciją. 1968–1989 m. d ...

                                               

Mykolas Romeris

Mykolas Romeris – teisėtyrininkas konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų.

                                               

Bronius Vaškelis

Bronius Vaškelis – teatrologas, literatūrologas, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius.

                                               

Jurgis Vilemas

Gimė inžinieriaus šeimoje. 1939 m. persikėlė į Zapyškio valsčių, 1946 m. apsigyveno Kaune. 1956 m. baigė Kauno 6-ąją vidurinę mokyklą. 1956–1958 m. studijavo Kauno politechnikos instututo Elektrotechnikos fakultete. 1958–1962 m. Maskvos energetik ...

                                               

Kazimieras Celestinas Alminas

Kazimieras Celestinas Alminas – Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, poetas, disidentas.

                                               

Stasys Anglickis

Stasys Anglickis – poetas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų sąjūdžio organizatorius.

                                               

Bronislovas Balčytis

Brolis Eduardas Balčytis. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1994 m. habilituotas socialinių mokslų daktaras. Nuo 1958 m. dirba Šiaulių pedagoginiame institute nuo 1997 m. Šiaulių universitetas, 1960–1973 m. Matematikos, 1992–1997 m. Ma ...

                                               

Janina Barauskaitė

1956 m. baigė Šaukėnų vidurinę mokyklą, 1961 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1963-1966 m. studijavo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantūroje, humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1966 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. ...

                                               

Asia Barštein

1939–1944 m. studijavo Odesos, Alma-Atos universitetuose. 1973 m. Maskvos srities pedagoginiame institute apgynė disertaciją "20 a. trečiojo dešimtmečio žurnalų satyros raidos kai kurios problemos", humanitarinių mokslų daktarė. 1944–1945 m. Semi ...

                                               

Algirdas Bružas

Tėvas Stasys Bružas buvo savamokslis smuikininkas ir vargonininkas, motinos broliai Petras ir Mečislovas Bagdonavičiai – vargonininkai ir chorvedžiai, pusseserė Zita Bružaitė taip pat tapo kompozitore. Mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje, ...

                                               

Vigmantas Butkus

1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1993-1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas, nuo 1997 m. humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1988 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Š ...

                                               

Giedrė Čepaitienė

1970 m. baigė Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Vilniaus universitetą. 1977-1981 m. studijavo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantūroje, 1984 m. humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1981 m. Šiaulių pedag ...

                                               

Pranas Gražys

1949 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą. Dirbo Skuodo rajono Lenkimų septynmetėje mokykloje. 1950–1953 m. tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs dirbo Mičionių kolūkyje "Už taiką". 1954–1959 m. studijavo Vilniaus valstybinio Vinco Kapsuko universit ...

                                               

Česys Grenda

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1969 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją "Veiksmažodžių junginiai su bendratimi dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje", humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1964 m. Šiaulių pedagoginio instituto nu ...

                                               

Petras Ivoškus

Mokėsi Luokės progimnazijoje. 1951 m. už dalyvavimą pogrindinės moksleivių organizacijos veikloje suimtas, nuteistas 25 m. kalėjimo ir 5 m. tremties. Kalėjo Salechardo, Išimbajaus, Vorkutos lageriuose. Dalyvavo pogrindžio veikloje ir grįžęs iš la ...

                                               

Stanislovas Jurevičius

1908 m. baigė Maskvos universitetą, dirbo Jaltoje. 1922 m. grįžo į Lietuvą. Šiauliuose įsteigė chemijos – bakteriologijos kabinetą, o 1923 m. gavo mokytojo vietą Šiaulių valstybinėje gimnazijoje. Gimnazijos komercinėse klasėse dėstė prekių mokslą ...

                                               

Viktoras Katilius

1928 m. pradėjęs Lietuvos universitete studijuoti mediciną, 1937 m. baigė Humanitarinių mokslų fakultetą. 1937–1939 m. dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Šiaulių gimnazijoje, vėliau – Kybartų, Marijampolės, Kėdainių, Kauno mokyklose. 1945 m. išle ...

                                               

Angelė Kavaliauskienė

1986 m. baigė LTSR valstybinę Tautų draugystės ordino konservatoriją, muzikos mokytoja choreografė, 2005 m. baigė Šiaulių universitetą, edukologė. Šiaulių universiteto asistentė, dėstytoja, Šiaulių Juventos pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja. ...

                                               

Danutė Klumbytė

Tėvai mokytojai, tėvas 1940-1941 m. Vandžiogalos pradinės mokyklos vedėjas. 1941 m. birželio 14 d. su tėvais ištremta į Sibirą. Danutė tuo metu mokėsi Kėdainių gimnazijos 2-oje klasėje. 1956 m. baigė Barnaulo pedagoginį institutą. 1957-1968 m. Kr ...

                                               

Mykolas Kondratas

1922 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, mokėsi Pagėgių, Žagarės mokyklose. 1946 m. baigė Vilniaus universitetą. 1947–1949 m. Vilniaus pedagoginio instituto asistentas, vėliau vyresnysis dėstytojas, bet po patikrinimo buvo atleistas kaip nepatikimas. B ...

                                               

Antanas Krausas

1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1930–1933 m. Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos mokytojas ir vicedirektorius. 1933–1937 m. Šiauliuose priklausė Gyvulių globos draugijai ir buvo jos sekretorius. Įsteigė pirmąjį Lietuvos moksleivi ...

                                               

Eugenija Liumaitė

Mokėsi Šilėnų aštuonmetėje mokykloje,Tyrulių vidurinėje mokykloje. 1982 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, 2003 m. – anglų filologiją Šiaulių universitete. Dirbo Šiaulių logopediniuose vaikų globos namuose.2008m Bazilionų vidurinės mokyklos m ...

                                               

Bronius Maskuliūnas

1982 m. baigė Vaškų vidurinę mokyklą. 1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1995-2000 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje, 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją "Posesyvumo raiška XVI–XVII a. lietuvių rašto p ...

                                               

Džiuljeta Maskuliūnienė

1986 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1990–1998 m. mokėsi Vilniaus universiteto doktorantūroje. 2000 m. humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1986 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Humanitarinio fakulteto Lietuv ...

                                               

Janina Misevičienė

Janina Misevičienė – 2007 m. birželio 6 d. Šiauliuose) – Lietuvos kalbininkė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Petronėlė Orintaitė

Lankė Keturnaujienos pradžios mokyklą. 1925 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją. 1929 m. baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1929 m. mokytojavo Tauragės mokytojų seminarijoje, 1930 m. Mažeikių gimnazijoje, 1931 m. Vilkaviškio g ...

                                               

Jonas Pauža

1956-1962 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, 1964-1965 m. – Vilniaus universitete. 1976-1979 m. mokėsi aspirantūroje Maskvoje. 1960-1971 m. mokytojas įvairiose Lietuvos mokyklose. Nuo 1971 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Š ...

                                               

Irena Ramaneckienė

Baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo įvairiose Lietuvos mokyklose. Nuo 1980 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytoja, 1986 m. docentė. 1997-2005 m. vadovavo Lietuvių kalbos didaktikos katedrai. Paske ...

                                               

Valerija Ramonaitė

1947 m. baigė Joniškio gimnaziją, 1951 m. – lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. 1981 m. apgynė disertaciją "Juozo Baltušio romano "Parduotos vasaros" ritmas kaip stiliaus faktorius", humanitarinių mokslų daktarė. 1951-1 ...

                                               

Adolfas Raulinaitis

1929 m. baigė Lietuvos universitetą. 1930 m 1936 m. dėstė Rygos universitete ir Rygos lietuvių gimnazijose. Nuo 1936 m. apsigyveno Šiauliuose. Mokytojavo berniukų gimnazijoje, kur dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo su moksleiviais ateitini ...

                                               

Jaroslavas Rimkus

1899–1907 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1915 m. baigė Peterburgo universitetą. 1918–1934 m. mokytojavo Šiaulių gimnazijoje. 1949 m. su šeima ištremtas į Sibirą, 1951 m. Irkutske nuteistas 10-čiai metų lagerio. 1958 m. grįžo į Lietuvą. Sūnus meno ...

                                               

Tomas Stonis

1920 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1922–1926 m. studijavo Lietuvos universitete. 1926–1944 m. dirbo pedagoginį darbą Šiaulių berniukų ir mergaičių gimnazijose, 1944–1945 m. miesto švietimo skyriuje, 1945–1956 m. Juliaus Janonio gimnazijos, vėliau – ...

                                               

Dalia Striogaitė

1958–1963 m. studijavo Vilniaus universitete. 1969–1972 m. Vilniaus universiteto aspirantūroje, humanitarinių mokslų daktarė. 1963–1967 m. mokytojavo Radviliškio rajone. 1967–1993 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas ...

                                               

Vytautas Šeinauskas

1939 m. vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, Šeinauskų šeima persikėlė gyventi į Kuršėnus. Baigęs Kuršėnų mokykloje aštuonias klases, nutarė mokytis muzikos ir įstojo į Šiaulių muzikos technikumą. 1963 m. baigė Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesnią ...

                                               

Remigijus Šileika

1968 m. baigė Šiaulių 9-ąją vidurinę mokyklą, 1972 m. – muziką Vilniaus pedagoginiame institute. 1981 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1972-1973 m. Šiaulių 11-os vidurinės mokyklos muzikos mokytojas. Nuo 1981 m. Klaipėdos universiteto ...

                                               

Janina Švambarytė-Valužienė

1976-1981 m. studijavo Vilniaus universitete, 1989-1992 m. mokėsi šio universiteto aspirantūroje, humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1987 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytoja, 1996 m. docentė. Nuo 1999 m. Ši ...

                                               

Skirmantas Valentas

Gimė Obeliuose, vaikystę praleido Vilniaus kaime. Baigė Pandėlio vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus universitete, iki 1978 m. TSRS mokslų akademijos Kalbotyros instituto aspirantas. 1981 m. humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1979 m ...

                                               

Mečislovas Vasiliauskas

1898 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Iki 1901 m. mokytojavo Garliavos apylinkėse, už lietuvišką veiklą ištremtas į Odesą. 1904 m. mokytojavo Maskvoje. 1905 m. dirbo Kauno Saulės pradinėje mokykloje, bet žandarų persekiojamas turėjo persike ...

                                               

Vytautas Veteikis

1942 m. baigė Ukmergės gimnaziją, studijavo Kauno universitete, bet studijų nebaigė. Nuo 1948 m. mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose, nuo 1958 m. – Šiauliuose. Čia įsitraukė į literatūrinį ir kraštotyros darbą. Septynių memuaristinių knygų lite ...

                                               

Antanas Visockis

Mokėsi Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje, 1957–1962 m. – Kauno dailės mokykloje. 1968 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1968–1969 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos, nuo 1969 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universiteta ...

                                               

Dagilėlis

1999 m. įsteigta Šiaulių "Dagilėlio” dainavimo mokykla 1990 m. Remigijus Adomaitis Šiauliuose įkūrė berniukų chorą "Dagilėlis” 1991 m. įsteigta choro studija, kurioje greta dainavimo berniukus pradėta mokyti solfedžio, muzikos istorijos, grojimo ...

                                               

Šiaulių Dainų progimnazija

Šiaulių Dainų progimnazija, iki 1995 m. Šiaulių 15-oji vidurinė mokykla, iki 2010 m. Šiaulių Dainų vidurinė mokykla, iki 2011 m. Šiaulių Dainų pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Dainuose, Dai ...

                                               

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Gubernijoje, S. Daukanto g. 71, vykdanti pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas ir specialiųj ...

                                               

Didždvario gimnazija

Didždvario gimnazija – Šiaulių bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato programas. Mokyklos šventė – Tolerancijos diena rugsėjo 30 d., minint istorinį faktą, kai mokyklą ...

                                               

Šiaulių Gegužių progimnazija

Šiaulių Gegužių progimnazija, iki 1990 m. Šiaulių 13-oji vidurinė mokykla, iki 2010 m. Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla, iki 2011 m. Šiaulių Gegužių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Liepori ...

                                               

Šiaulių Gytarių progimnazija

Šiaulių Gytarių progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Gytariuose, vykdanti priešmokykinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas. Anksčiau veikusi adresu Kviečių g. 7, dabar mokykla ...

                                               

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Šiaulių gimnazija – viena seniausių Lietuvos gimnazijų, pradėjusi veikti 1825 m. Svisločiuje, 1851 m. perkelta į Šiaulius. Šiaulių vyrų gimnazija, pradėjo veikti 1851 m. rugpjūčio 30 d. Nuo 1920 m. – Šiaulių valstybinė gimnazija, nuo 1928 m. – Ši ...

                                               

Šiaulių Jovaro progimnazija

Šiaulių "Jovaro" progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Vytauto g. 132, vykdanti pradinio ugdymo ir pagrindinio I dalies ugdymo programas. Įstaigos kodas 190531222. Veikia 33 pradinio ir pagrindinio la ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →